Regulamin Drukuj Email
Wpisany przez Wioleta Chalaba   
środa, 21 kwietnia 2010 13:56

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków został przyjęty uchwałą
nr XLIII/368/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005 roku. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
nr 27 z dnia 24 lutego 2006 roku, poz. 461.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zwanych dalej „Przedsiębiorstwem” oraz Odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na obszarze  gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 2

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą, zwanej dalej „umową”.

 

§ 3

Przedsiębiorstwo gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek własny jak i majątek użyczony bądź dzierżawiony będący własnością Gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) instalacji wodociągowej - oznacza techniczny system zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) instalacji kanalizacyjnej - oznacza techniczny system zapewniający odprowadzenie ścieków z budynku określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem wód opadowych;

3)  ustawa – oznacza to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087);

4)  wodzie bezpowrotnie zużytej - oznacza wodę dostarczona Odbiorcy usług  zużytą i nie odprowadzoną do systemu kanalizacyjnego (np. podlewanie ogrodów).

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

 

§ 5

Przedsiębiorstwo ma obowiązek utrzymać minimalny poziom usług,
a w szczególności zapewnić:

1)      zdolności dostawcze sieci wodociągowych zapewniające dostawę wody
w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,

2)      przepustowość sieci kanalizacyjnej zapewniającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków,

3)      jakość dostarczanej wody spełniającą określone w odpowiednich przepisach wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4)      ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ścieków,

5)      jakość odprowadzanych do odbiornika ścieków spełniającą wymagania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Rozdział III

Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa oraz Odbiorcy warunkujące utrzymanie minimalnego poziomu usług

 

§ 6

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

1)           zawarcia umowy z osobą, której  nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy;

2)           zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz
z przyłączem do zaworu głównego za wodomierzem (jeśli umowa nie stanowi inaczej) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt
z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy wody;

3)           zapewnić sprawność techniczną studni publicznych będących
w eksploatacji Przedsiębiorstwa;

4)           zamontować wodomierz główny na przyłączu przed zaworem głównym na koszt Przedsiębiorstwa, a także sporządzić protokół montażu wodomierza;

5)           zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza głównego, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z winy Odbiorcy usług;

6)           dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych i ich legalizacji:

a)     z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy usług,

b)    na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza (w laboratorium wodomierzowym) – na koszt Odbiorcy;

7)       wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;

8)       doprowadzić do stanu pierwotnego, własnym staraniem i kosztem, teren lub budynek Odbiorcy usług po zakończeniu prac związanych
z remontem swoich urządzeń i sieci;

9)       przyjąć do sytemu kanalizacyjnego ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe od odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych niniejszym Regulaminem,
a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem  uzasadnionych przypadków określonych Regulaminie;

10)    zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku (lub zgodnie z granicą podziału obowiązków eksploatacyjnych wynikających z zawartej umowy) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez odbiorcę usług;

11)    kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności
z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom
o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę na skutek przekroczenia tych norm (jakość dostarczonych ścieków określa się na pierwszej studzience na przyłączu, licząc od strony budynku);

12)    w przypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości Odbiorcy
w opłatach, udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania
o możliwościach korzystania z tego punktu.

 

§ 7

1. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1)           obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli
i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń;

2)           w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową z tytułu poniesionych kosztów związanych
z doczyszczaniem ścieków;

3)           wstrzymać odbiór ścieków, gdy Odbiorca usług wprowadza je:

a)     bez zawartej umowy,

b)    niezgodnie z umową,

c)     w sposób zagrażający urządzeniom kanalizacyjnym,

d)    gdy ich jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa;

4) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją;

5)   wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;

6)           wstrzymać dostawę wody w przypadku:

a)     pobierania wody bez zawarcia umowy, niezgodnie z umową, lub
z pominięciem wodomierza,

b)    poboru wody w sposób zagrażający urządzeniom dostawcy,

c)     gdy Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

7)           wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

a)     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b)    przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów,

c)     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

d)    sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e)     odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza (wstrzymać odbiór ścieków) i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 8

Odbiorca ma prawo:                                                                      

1) domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki;

3) żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza;

4) żądać wydania decyzji o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe
w związku z niewłaściwym wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

5) żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości przy czym wielkość ich określa umowa;

6) uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerwy w dostawie zgodnie z zapisami w Regulaminie.

 

§ 9

Odbiorca ma obowiązek w szczególności:

1)       utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody;

2)       realizacji warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków;

3)       natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

4)       nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej;

5)       udostępnienia pomieszczeń lub wybudowania studni wodomierzowych,
w których zainstalowane będą wodomierze lub urządzenia pomiarowe;

6)       utrzymanie pomieszczeń lub studni wodomierzowej w stanie uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające prawidłowe działanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i kradzieżą;

7)       w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz usuwania;

8)       udostępnienia terenu nieruchomości lub obiektu budowlanego osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo w celu dokonania czynności określonych w art. 7 ustawy;

9)       zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych przez organ administracji miar oraz dostawcę wody na wodomierzach i innych urządzeniach zamontowanych u Odbiorcy;

10)  niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zauważonych objawach wadliwego funkcjonowania wodomierza lub o jego uszkodzeniu;

11)  wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki  rewizyjnej licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości oraz w przypadku odprowadzania ścieków poprzez  urządzenia podczyszczające – Odbiorca również zapewni naprawę tych urządzeń;

12)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności przestrzegania zakazów zawartych w art.9 ust. 1 i 2 ustawy;

13)  powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody
w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków;

14)  wykonania uszczelnień oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej;

15)  z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do zbiornika na ścieki, łącznie z likwidacją zbiornika;

16)  prawidłowej eksploatacji osadników przepływowych znajdujących się przed granicą podziału obowiązków (zgodnie z zawartą umową), licząc od strony budynku - m.in. usuwanie zatorów, kożucha ściekowego itp.;

17)  instalowania, napraw i legalizacji wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych przy punktach czerpalnych poza lokalami;

18)  w przypadku zawierania umów z osobami zamieszkałymi w lokalach
w budynku wielolokalowym, osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany oraz zamknięcia dopływu wody w przypadku określonym w art. 8 ust. 1 ustawy;

19)  terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.

      

§ 10

Odbiorcy zabrania się w szczególności:

1)    odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej;

2)    poboru wody przed wodomierzem głównym;

3)    dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem;

4)    przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon;

5)    wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych;

6)    posadawiania obiektów budowlanych lub przyrodniczych na trasie sieci
i przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego;

7)    czerpania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane
z gaszeniem pożaru.

 

§ 11

Naruszenie postanowień § 9 i 10 pociąga za sobą:

1)           możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody (wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach);

2)           niezależnie od ust.1 obowiązek pokrycia przez Odbiorcę kosztów związanych z pokryciem spowodowanych Przedsiębiorstwu strat 
i naprawą spowodowanych szkód.

 

Rozdział IV

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

 

§ 12

Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci. We wniosku wnioskodawca określa cele na jakie ma być dostarczana woda oraz jakiego rodzaju ścieki będą wprowadzane do kanalizacji.

 

§ 13

W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki.

 

§ 14

 1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Gdy spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowy z osobami korzystającymi z lokali, w tym budynku.
 3. Na potwierdzenie wypełnienia zobowiązań art. 6a ustawy, właściciel lub zarządca do składanego wniosku obowiązany jest dołączyć pisemną zgodę  wszystkich osób korzystających z lokali na:

1)    stosowanie uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zasadach rozliczeń,
o których mowa w ust. 5;

2)    sposób przerwania dostaw wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody do pozostałych lokali;

3)    obowiązek regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.

 1. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów współwłaścicielami nieruchomości wspólnej są osoby tworzące tzw. małą wspólnotę mieszkaniową,
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 i 3, występuje cała wspólnota i ona przedstawia jednogłośnie podjęte uchwały wyrażające zgodę na stosowanie ustaleń ust. 2 i 3.
 2. Właściciel lub zarządca na podstawie umowy zawartej
  z Przedsiębiorstwem reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
 3. Montaż, naprawa i wymiana wodomierzy zainstalowanych w lokalach
  i przy punktach czerpalnych poza lokalami należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej.

 

§ 15

Podpisanie umowy w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu protokołu odbioru przyłączy.

 

§ 16

 1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem lub inne miejsce określone w umowie.
 2. Miejscem odbioru ścieków jest wylot kanalizacyjny z pierwszej studzienki, licząc od strony budynku lub inne miejsce określone w umowie.

 

§ 17

 1. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem określonego w nich terminu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia na ostatni podany Przedsiębiorstwu adres Odbiorcy lub w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę – adres siedziby Przedsiębiorstwa.
 2. Rozwiązując umowę, Odbiorca zobowiązany jest złożyć wniosek
  o likwidację przyłącza i zdemontowanie wodomierza głównego lub wskazać nowego właściciela lub zarządcę nieruchomości, przedstawiając stosowny dokument.

 

§ 18

 1. Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i odbioru ścieków.
 2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 19

Integralną częścią umowy z dostawcą ścieków przemysłowych są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunków.

 

§ 20

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 

§ 21

 1. 1.    W przypadku zmiany Odbiorcy, następuje wygaśnięcie umowy
  z dotychczasowym Odbiorcą:

1)    z dniem zgłoszenia zmiany i złożenia wniosku o zawarcie umowy przez nowego Odbiorcę;

2)    z dniem złożenia wniosku o zdemontowanie wodomierza głównego.

2. Dokonanie zmiany Odbiorcy bez powiadamiania Przedsiębiorstwa skutkować będzie dalszym obciążaniem za usługi, Odbiorcy istniejącego
w ewidencji Przedsiębiorstwa do czasu dopełnienia wymagań, o których mowa z ust.1.

 1. Pobór wody przez nowego Odbiorcę bez zgłoszenia zmiany Odbiorcy Przedsiębiorstwu w ciągu 7 dni od jej zajścia uznane zostaje jako nielegalny pobór wody lub wprowadzenie ścieków.

 

§ 22

Korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

§ 23

 

 1. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody
  i odprowadzenie ścieków.

 

 

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 24

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
  i odprowadzanych ścieków.
 2. Taryfa jest zatwierdzana przez radę gminy zgodnie z procedurą określoną
  w ustawie.
 3. Zatwierdzoną taryfę Przedsiębiorstwo ogłasza co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim, własnej oraz innych tablicach ogłoszeniowych udostępnionych do publicznego użytku.

 

§ 25

 1. Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym, dokonywanym w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza, rozliczenie okresu rozliczeniowego następuje według średniego zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy rozliczanych zgodnie ze wskazaniami wodomierza.
 3. Rozliczenie według średniego zużycia wody może być dokonywane za okres nie dłuższy niż przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 4. W przypadku gdy wodomierz sprawnie działający był zainstalowany krócej niż 6 miesięcy, do rozliczenia przyjmuje się średnie zaopatrzenie w wodę ustalone na podstawie norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu przez odpowiedniego ministra.

 

 

 

 

§ 26

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy. Różnica pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wodomierzy w lokalach rozliczana jest przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

 

§ 27

 1. Gdy nie ma możliwości zamontowania wodomierza, ilość zużytej wody rozliczana będzie na podstawie ryczałtu określonego w odpowiednich przepisach.
 2. Wszystkie informacje potrzebne do ustalenia ryczałtu zużycia wody przedstawia w oświadczeniu Odbiorca.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu Odbiorcy i naliczeniu niższego ryczałtu, Przedsiębiorstwo naliczy karę
  w wysokości odpowiedniej do poniesionych strat. 
 4. Gdy osoby przebywają poza miejscem dostawy wody (wyższa uczelnia, internat, jednostka wojskowa, itp.), ryczałt zostanie wstrzymany. Wstrzymanie ryczałtu następuje po okazaniu dodatkowego dokumentu (zaświadczenie z uczelni, szkoły średniej, jednostki wojskowej,, itp.) stwierdzającego przebywanie osoby poza miejscem dostawy wody.

 

§ 28

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych, o których mowa w ust.1 ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej lub określonej w umowie.
 3. Odbiorca usług dostarczający ścieki ma prawo do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.
 4. Jeżeli ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest na podstawie wodomierza głównego wówczas w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
 5. Przedsiębiorstwo przed zawarciem umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej każdorazowo indywidualnie ustala czy faktycznie woda zużywana będzie bezpowrotnie.

 

 

 

 

§ 29

Odbiorca usług  montuje na swój koszt urządzenie pomiarowe lub wodomierz
w przypadku gdy wprowadza ścieki do kanalizacji bez korzystania z usługi Przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody.

 

§ 30

Na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie Przedsiębiorstwo
w umowie z gminą Drawsko Pomorskie określa sposób rozliczeń za wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;

2) do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

§ 31

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi zgodnie z wystawioną fakturą
  w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
 3. Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

 

§ 32

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może w siedzibie Przedsiębiorstwa uzyskać informację o dostępności tych usług.
 2. Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,  określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej wskazując:

1)    miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

2)    rodzaj materiału do wykonania przyłączy;

3)    możliwość zapewnienia dostaw wody zgodnie z maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniem na wodę określonym przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

4)    możliwość zapewnienia odbioru ścieków w ilości i jakości określonych przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

 1. Do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci, o którym mowa
  w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1)    dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)    kopię mapy geodezyjnej sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§ 33

 1. Wniosek o przyłączenie do sieci ubiegający się składa w siedzibie przedsiębiorstwa.

2.  Wniosek o przyłączenie do sieci powinien zawierać:

1)    wskazanie wykonawcy robót,

2)    określenie terminu wykonania robót,

3)    określenie terminu wykonania włączenia do sieci.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

1)    kserokopię zgłoszenia do właściwych organów budowlanych wykonania robót,

2)    dokumentację techniczną  projektowanego przyłącza uzgodnioną
z Przedsiębiorstwem,

3)    kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,

4)    wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej,

5)    wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

§ 34

Umowa o przyłączenie do sieci określa w szczególności:

1)       strony umowy,

2)       zakres prac projektowych i robót budowlano – montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonywanych przez strony,

3)       sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4)       terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

5)       przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

6)       odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
o przyłączenie,

7)       sposób przekazania wykonanych przyłączy do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa.

 

§ 35

Stronami w umowie o przyłączenie są właściciel nieruchomości
i Przedsiębiorstwo.

 

§ 36

 1. Przed włączeniem do sieci Inwestor  zgłasza do odbioru częściowego wybudowane przyłącza.
 2. Przyłączenie do sieci następuje na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej, po spełnieniu warunków określonych w warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dostarczonej przez Inwestora. Na okoliczność tą spisywany jest protokół odbioru przyłącza, który podpisują strony uczestniczące w odbiorze.

4.  Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 7 dni od daty pozytywnego odbioru i zamontowania wodomierza głównego.

                       

§ 37

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.
 2. Jeżeli na przyłączu wodociągowym wystąpi nieszczelność powodująca wyciek wody,  właściciel przyłącza z chwilą uzyskania informacji o awarii jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia przyłącza.
 3. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Odbiorcy, nie usunięcie awarii
  w terminie do trzech dni daje prawo Przedsiębiorstwu do wstrzymania dostaw wody do czasu jej usunięcia.
 4. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług może wystąpić o odszkodowanie za spowodowane awarią szkody.
 5. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela lub zarządcę nieruchomości.

 

§ 38

 1. Realizację budowy:

1)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci wodociągowej,

2)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej,

3)    studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego na lokalizację wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,

zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 1. W przypadku pierwszego montażu wodomierza głównego na istniejącym przyłączu oraz konieczności budowania studni wodomierzowej obowiązkiem:

1)    Odbiorcy usług jest budowa studni wodomierzowej,

2)    Przedsiębiorstwa jest montaż wodomierza głównego.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

 

§ 39

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej
i zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

§ 40

O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tego zadania odbywa się zgodnie z jedną z niżej wymienionych zasad:

1) ze środków budżetowych Gminy jeżeli zadanie znajduje się w planie inwestycji gminnych,

2) ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie znajduje się w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,

3) ze środków ubiegającego się o przyłączenie do sieci jeżeli zadanie nie jest ujęte w planach inwestycyjnych Gminy i w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

 

 § 41

W przypadku, gdy nieruchomość usytuowana jest w miejscu, dla którego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne lub przewidują wyposażenie te w późniejszym terminie, potencjalny Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności wybudowanych urządzeń na Przedsiębiorstwo.

 

§ 42

1. Dostawa wody na okres budowy może odbywać się tylko poprzez przyłącze. Zabrania się pobierania wody do celów budowlanych z hydrantów p.poż.

2. Do rozliczenia dostaw wody na cele budowlane służy wodomierz zamontowany na przyłączu na okres budowy.

 

 

Rozdział VII

Techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 

§ 43

Potencjalny odbiorca usług wodociągowo – kanalizacyjnych może uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia wgląd do:

a)     studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)     Regulaminu,

d)    warunków zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 1. W Przedsiębiorstwie udostępniającym wgląd do:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) Regulaminu.

 

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 44

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.

 

§ 45

O przerwach w dostawie wody wynikających z awarii urządzeń lub sieci Przedsiębiorstwo powiadamia Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorców usług na terenie objętym awarią, w sposób zwyczajowo przyjęty, podając przewidywany czas usuwania awarii.

 

§ 46

Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub
w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

1)    przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej np. z wymianą wodomierza – przed przystąpieniem do wymiany,

2)    gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała
12 godzin – na dwa dni przed jej planowanym terminem,

3)    gdy planowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin – na siedem dni przed jej planowanym terminem, zapewniając zastępczy punkt poboru wody.

 

§ 47

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również
w przypadku:

1)    braku wody na ujęciu,

2)    zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

3)    potrzeb zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

4)    przerwy w zasilaniu energetycznym,

5)    innych przyczyn zależnych od Odbiorcy.

 

§ 48

Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia w przypadku:

1)    wystąpienia planowanej przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin,

2)    odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy,

3)    niewłaściwej jakości wody, zagrażającej zdrowiu – na polecenie właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 49

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody
w granicach realnej możliwości jej dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa
z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

 

§ 50

Na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy, Przedsiębiorstwo informuje o takim zamiarze :

1)    Odbiorcę,

2)    Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,

3)    właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 51

 1. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających parametrom określonym w umowie oraz postępowania przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 1 i 2 pkt. 1,2 i 5 ustawy, Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę o zagrożeniu zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określając termin usunięcia zaniedbań. Termin ten nie może być krótszy niż tydzień
  i nie dłuższy niż miesiąc.
 2. Jeżeli Odbiorca nie dotrzyma wyznaczonego terminu Przedsiębiorstwo zamknie przyłącze kanalizacyjne do czasu udokumentowania usunięcia przyczyny zamknięcia.
 3. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 2 pkt. 3,4 i 6 ustawy, Przedsiębiorstwo zamknie natychmiast przyłącze kanalizacyjne. Koszty badania ścieków, zamknięcia i ponownego otwarcia przyłącza oraz usunięcia skutków powstałych na sieci obciążają Odbiorcę.
 4. Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę kosztami usuwania zatorów kanalizacji spowodowanych wprowadzaniem do niej odpadów powodujących ich powstawanie.

 

 

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków

 

§ 52

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości i jakości usług nie później niż w ciągu:

1)      12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2)      7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.1.

 

§ 53

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:

1)     ilości rozliczanej wody i ścieków.

2)    wysokości naliczanych należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

3)    jakości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo.

2. Reklamacje zgłasza zarządca nieruchomości lub inna osoba występująca
w umowie   jako reprezentant Odbiorcy.

 

§ 54

 1. Odbiorca usług jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o złej jakości wody.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie pisemnego wniosku zgłoszenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać telefonicznie, co powinno zostać następnie potwierdzone pismem.
 4. We wniosku zgłoszenia reklamacji odnotowany jest dokładny adres (punkt dostawy wody lub odbioru ścieków), a także data i godzina zgłoszenia reklamacji, od której liczy się czas trwania reklamacji, oraz podpis zgłaszającego i przyjmującego reklamację.

 

§ 55

 

 1. W przypadku wpłynięcia do siedziby Przedsiębiorstwa zgłoszenia reklamacji, Przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie zasadności reklamacji.
 2. Gdy reklamacja dotyczy jakości wody, Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy, zleci badanie wody w laboratorium.
 3. Wynik z badania wody jest podstawą do wyjaśnienia zasadności reklamacji.
 4. W przypadku dobrej jakości wody - wynikającej z analizy laboratoryjnej - odbiorca usług pokryje koszty badań wody po otrzymaniu faktury.
 5. Gdy jakość wody nie odpowiada obowiązującym normom Przedsiębiorstwo udzieli bonifikaty za faktycznie zużytą wodę w okresie nieprzydatności jej do celów określonych w umowie. Wysokość bonifikaty określa umowa.

 

§ 56

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 

 

 

 

 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 57

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim
  z naturalnych źródeł występowania wody takich jak rzeki, jeziora, stawy.
 2. W przypadku braku naturalnych źródeł zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, pobór wody do tych celów odbywa się z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, na podstawie umowy
  o zaopatrzeniu przeciwpożarowym.

 

§ 58

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Przedsiębiorstwem.

 

§ 59

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych w umowie
z Przedsiębiorstwem.

 

§ 60

Uprawnieni przez gminę Drawsko Pomorskie do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o poborze wody do celów przeciwpożarowych w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wraz z określeniem daty i miejsc (punktów) poboru.

 

§ 61

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych stosując ceny i opłaty ustalone w taryfie.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

§ 62

W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują zapisy ustawy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

§ 63

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia  Regulaminu na żądanie Odbiorcy.